2015 දෙසැම්බර් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

වසර අවසානයේ බොලිවුඩයේ සිනමාපට පහක් තිරගත වීමට නියමිතයි. ඒ අතර දිල්වාලේ සිනමාපටය විශේෂ තැනක් අරගනු ලබනවා.Dilwale-poster

දෙසැම්බර් 04

දෙසැම්බර් 11

දෙසැම්බර් 18

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “2015 දෙසැම්බර් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

  • December 10, 2015 at 10:20 PM
    Permalink

    Vettaiyaadu Vilaiyaadu (2006)

    me film eke sub dendako plzzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *