2015 දෙසැම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

2015 වසරේ අවසානයටත් පැමිණියා. පෙර වසර මෙන්ම දැවැන්ත සිනමාපට රාශියක් මේ වසරේ තිරගත වුනා. අද අරගෙන එන්නේ දෙසැම්බර් මාසයේ තිරගත වන වසරේ අවසාන සිනමාපට කිහිපය ගැනයි. විශේෂයෙන්ම මේ මාසය විශේෂ වන්නේ බොහෝ දෙනා බලා සිටින ස්ටාර් වෝර්ස් සිනමා පට පෙලේ නවතම නිර්මාණය වන ෆෝස් අවේකන්ඩ් මේ මාසයේ නිකුත් වන බැවිනි.01 2014 Octomber (1)

දෙසැම්බර් 04

දෙසැම්බර් 11

දෙසැම්බර් 18

දෙසැම්බර් 23

දෙසැම්බර් 25

දෙසැම්බර් 30

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *