අපි දන්න කියන කාටුන් චරිත මනුස්සයින්ට හැරෙව්වොත් මොන වගේ වේවි ද?

ප්‍රනීත් චින්තක සොයුරා තමයි මේ ලිපිය ගැන තොරතුරු ලබා දුන්නේ. ඔහුටත් ස්තූති කරන ගමන්ම මේ අපූර්ව පින්තූර පෙළ බලල යන්නකෝ….

1. Peter Griffins

2. Homer Simpsond

3. Patrick Star8b5g3b59e-8ea1-4572-9e1a-4b547b279bea

4. Naruto8b53bd59e-8ea1-4572-9e1a-4b547b279bea

5. Finn8b53b59e-8ea1-4572-9e1ah-4b547b279bea

6. Sideshow Bob8b53b59e-8ea1-4572-9ge1a-4b547b279bea

6. Johnny Bravok

7. Shaggy8b53b59e-8ea1-4572-9e1a-4b547b279bea

8. Dale Gribble8b53b59se-8ea1-4572-9e1a-4b547b279bea

9. Leonardoh

10. Professor Farnsworthg

11. Popeye8b53b59e-8ea1-4572-9e1a-4b547b279bea (2)

12. Stewie8b53b59e-8ea1-4572-9e1a-4b547;kb279bea

13. Mario'

14. Princess Bubblegumf

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “අපි දන්න කියන කාටුන් චරිත මනුස්සයින්ට හැරෙව්වොත් මොන වගේ වේවි ද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *