සිනමාවේ ගීත ලොවින් 101 | Hum To Dil Se Haare | [Josh ] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 99 | Ishq Kameena | [Shakti] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 97 | Zindagi Do Pal Ki | [Kites] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

උපසිරසි ගැන්වීම – දිනුක කෞශල්‍ය (ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න) ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 13 | First Date (Musical Short Film) | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

මා යා යුතුයි ඇයව හමුවීමට, නමුත් මා පමා වී ඇත… First Date Musical Short Film Sonu Nigam & Jonita Gandh

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 89 | Apun Bola Tu Meri Laila | [Josh] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ගීතය සඳහා ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කරන්න ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 88 | Sheila Ki Jawani | [Tees Maar Khan] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ගීතය නැරඹීමට ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කරන්න ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 86 | Do Pal Ruka | [Veer Sara] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 85 | Baarish | [Yaariyan ] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 81 | Aati Kya Khandala | [Ghulam] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

එනවයි යන්න කන්ඩාලා…? ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 10 | Heart Attack – (Enrique Iglesias ) | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේමෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

Read more